fbpx

Regulamin Sklepu

 1. Strona główna
 2. chevron_right
 3. Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym bądź webinarium on-line prowadzonych przez osoby zatrudnione w firmie pod nazwą SanDiet Sp.C. P.Ihnatowicz E.Ptak oraz z nimi współpracujące.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin z dnia 5.12.2018 r. z późniejszymi zmianami.
  • Szkoleniu – rozumie się płatną usługę szkolenia, która obejmuje pojedyncze zajęcia dydaktyczne prowadzące do uzyskania, uzupełnienia czy też udoskonalenia umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, udział w których może być zakupiony za pośrednictwem strony internetowej https://sandiet.pl/. Usługa ta może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Szkolenia są organizowane przez Sprzedawcę w odpowiednim miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywają. Rodzaj szkolenia i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
  • Webinarium – rozumie się szkolenie prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora w czasie rzeczywistym. Rodzaj webinarium i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
  • Nagraniu z webinarium lub e-booku – rozumie się szkolenie prowadzone drogą elektroniczną w postaci nagrania dźwiękowego lub obrazowo-dźwiękowego.
  • Kliencie/Uczestniku – wskazuje się na pełnoletni podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
  • Sprzedawcy – rozumie się działalność gospodarczą jako firma SanDiet Sp.C. z siedzibą w Warszawie (04-384 ), ul. Wiatraczna 27/70.
  • Towarze – rozumie się produkt określony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej (szkolenia), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Część Towarów sprzedawana jest w formie treści cyfrowych (webinaria).
  • Treści cyfrowej – wskazuje się na dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  • Trwałym nośniku cyfrowym – wskazuje się na materiał lub narzędzie dające możliwość Klientowi lub Sprzedawcy przechowywania informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości.
  • Umowie sprzedaży – rozumie się umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Szczegółowy program procesu szkoleń i webinariów oraz harmonogram prowadzenia szkoleń są dostępne na stronie internetowej: https://sandiet.pl/
 4. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez SanDiet, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności SanDiet oraz RODO.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

 

§ 2 Przedmiot zakupu

 1. Przedmiotem zakupu określa się bezpośrednio możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym lub webinarium oraz dostęp do wiedzy i materiałów tematycznych.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej https://sandiet.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/SanDietpl/ należą wyłącznie do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dopełnić wszelkich procedur opisanych w § 3 Rejestracja oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej i odpowiednich parametrów sprzętu..
 4. W celu skorzystania ze webinarium organizowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Wymagane jest także posiadanie przez Klienta urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku prowadzonego webinarium.
 5. Celem pobrania lub odtworzenia towaru zakupionego przez Klienta w formie treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s i w wypadku pobierania towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik będący towarem. Do poprawnego odtwarzania treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest również wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej, włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.
 6. Zakup uczestnictwa w webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Zakup uczestnictwa online nie jest równoznaczny z zakupem nagrania z danego Webinaru.
 7. Istnieje odpłatna możliwość uzyskania dostępu do każdego nagrania za pomocną dodatkowej transakcji zakupu.
 8. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną może się wiązać z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie, które są nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować wszelkie zapobiegawcze środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 

§ 3 Rejestracja

 1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do szkoleń będzie się odbywać w systemie ciągłym.
 2. W celu rejestracji na poszczególne szkolenie, webinarium należy wejść w odpowiednią zakładkę na stronę internetową SanDiet.
 1. Aby się zarejestrować korzystamy z bocznego panelu “Moje konto” klikając w „Zarządzaj kontem”. Rejestracji konta można także dokonać poprzez zrobienie zakupów na stronie internetowej SanDiet i wypełnienie formularza przy finalizowaniu zamówienia.
 2. Podczas dokonywania zakupów należy poprawnie wypełnić wszystkie pola rejestracji oraz zaakceptować regulamin naszego sklepu.
 3. W trakcie rejestracji Klient równoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca konkretnie informuje, że dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do celów rekrutacji. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i skorzystanie z usług firmy SanDiet. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Po dokonaniu zamówienia pojawi się podsumowanie oraz szczegóły zamówienia wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do zrobienia przelewu. Niezbędną częścią rejestracji jest dokonanie płatności, szczegółowo opisanej w § 4 Płatności.
 5. Po dokonaniu przelewu na podane konto, na wysyłana zostaje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia adres podany podczas rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości SanDiet pozostaje do dyspozycji pod następującymi adresami: szkolenia@sandiet.pl (szkolenie) lub webinaria@sandiet.pl (webinaria) lub sklep@sandiet.pl (sklep).
 7. Udział w Szkoleniu stacjonarnym będzie następował po uprzedniej weryfikacji Uczestnika z listą Rejestracyjną w czasie i miejscu poszczególnego Szkolenia.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub webinarium konieczna jest pisemna informacja na adres  (szkolenie) szkolenia@sandiet.pl lub webinaria@sandiet.pl (webinaria) najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem, tylko wtedy będziemy mogli dokonać zwrotu wpłaty. Jeżeli termin ten nie będzie zachowany niestety ze względów organizacyjnych nie będziemy mieli możliwości zwrotu należności.
 9. Rejestracja na Szkolenia zostaje zamknięta również na 7 dni przed organizacją poszczególnego Szkolenia, natomiast na Webinaria na 48 h przed organizacją poszczególnego Webinarium.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn wyższych (niedyspozycja, uszczerbek na zdrowiu) bądź jeżeli nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba uczestników. Każda z osób zarejestrowanych musimy być o tym fakcie pilnie poinformowana drogą mailową, najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem, a wpłata uiszczona z tego tytułu zwrócona na jego konto bankowe.

 

§ 4 Płatności

 1. Ceny zamieszczone przy danym szkoleniu, webinarium, nagraniu z webinarium lub e-booku na stronie internetowej https://sandiet.pl/ oraz profilu https://www.facebook.com/SanDietpl/ stanowią ceny brutto, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione szkoleniawebinaria lub e-booki przelewem bankowym poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy: Sandiet Sp.C., P.Ihnatowicz E.Ptak, Wiatraczna 27/70, 04-384 Warszawa, Idea Bank 33 1950 0001 2006 0016 3212 0005 bądź przelewem bankowym przekierowanym automatycznie przez Platformę Przelewy24. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia ze sklepu internetowego SanDiet.
 3. Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.plMożesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży. Termin ten wynosi 7 dni od daty zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez zakup Towaru na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, czyli niewywiązania się z umowy, o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Uczestnictwo w Webinariach

 1. Webinarium jest rodzajem rodzaj internetowego seminariumprowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia komunikację pomiędzy prowadzącym spotkanie (organizatorem) a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Webinaria umożliwić kontakt pomimo znacznych odległości pomiędzy uczestnikami.
 2. Webinaria odbywają się on-line zawsze o uprzednio wyznaczonej godzinie, zgodnie z terminarzem. Godzina w szczególnych przypadkach może ulec zmianie, o czym uczestnicy będą informowani mailowo.
 3. Webinarium jest to forma konferencji w wirtualnym pokoju, gdzie SanDiet omawia wyznaczone zagadnienia oraz prezentację Power point, natomiast uczestnicy słuchają oraz mogą zadawać pytania na czacie (pisać). W miarę możliwości czasowych i organizacyjnych prowadzące mogę się odnieść do zadawanych pytań.
 1. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą także rozmawiać pomiędzy sobą.
 2. Wszyscy użytkownicy udzielający się na czacie powinni się wzajemnie respektować. Nie dopuszczalne jest używanie obraźliwych, wulgarnych czy niekulturalnych słów. Uczestnicy nie przestrzegający zasad będą natychmiast usuwani z pokoju.
 3. Osoby, które zostały usunięte z wirtualnego pokoju nie będą miały prawa do zwrotu wniesionej opłaty. W szczególnych sytuacjach otrzymają „zakaz” uczestniczenia w pozostałych konferencjach (webinariach). Jeśli uczestnik zapłacił za kilka konferencji z góry, a zostanie „zablokowany”, wpłacona należność za konferencje nie odbyte – zostanie zwrócona.
 4. Ilość osób wraz z prowadzącym to maksymalnie 50 osób.
 5. Udział w webinariach nie jest potwierdzany dyplomem czy certyfikatem. Jest to element „dodatkowy”, dla osób chcących pogłębić wiedzę. Zakończone certyfikatem są wyłącznie szkolenia stacjonarne.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w webinarium prosimy o pisemną informację na adres: webinaria@sandiet.pl najpóźniej na 3 dni przed danym webinarium. Jeżeli termin ten nie będzie zachowany niestety ze względów organizacyjnych nie będziemy mieli możliwości zwrotu należności.
 1. Nabór uczestników na webinaria odbywa się w systemie ciągłym, kończąc się najpóźniej na 24 h przed rozpoczęciem danego webinarium.
 2. Najpóźniej w dniu webinarium otrzymuje się e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z hasłem dostępu. Proszę zwrócić uwagę, że link zostanie przysłany z adresu no-reply@clickmeeting.com a nie z adresu webinaria@sandiet.pl . Prosimy o NIE potwierdzanie, że wszystko doszło. Jedynie gdy wiadomość z linkiem nie doszła lub pojawiły się problemy – prosimy o kontakt.
 3. Obowiązkiem każdego uczestnika jest sprawdzenie odpowiednio wcześnie, że otrzymał link z zaproszeniem do pokoju oraz sprawdzenie, że link jest aktywny i można się zalogować za jego pomocą. Jeżeli na minimum 8 h przed danym webinarium nie otrzymamy od Państwa wiadomości, że link nie doszedł lub coś nie działa tak jak powinno – reklamacje w tym temacie zostaną rozpatrzone negatywnie.
 4. Zakup uczestnictwa w Webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Nie jest równoznaczny z otrzymaniem nagrania z danego Webinarium.
 5. Istnieje dodatkowa odpłatna możliwość uzyskania dostępu do nagrania z każdego webinarium po jego organizacji. Wszystkie nagrania są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Webinaria/Nagrania” i można je zakupić odrębnym trybem.
 6. Wymagania sprzętowe
 • Aby móc wziąć udział w webinarium niezbędne jest posiadanie komputera, smartphone’a czy ipad’a oraz odpowiedniego połączenia z Internetem.
 • Program, z którego korzystamy to http://www.clickwebinar.pl/, jest programem opartym o przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji.
 • Komputer lub inne urządzenie powinny być wyposażone w głośniki, w celu słyszenia głosu prowadzących.
 • Szczegółowe wymagania sprzętowe:
  • Dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego.
  • Dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego.
  • Dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista i Windows 8 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB).
  • Potrzebujesz także Microsoft Internet Explorer 8 (aby wejść do pokoju) lub 9 (aby korzystać z panelu klienta) (tylko wersja 32 bitowa); Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome
  • Wszyscy uczestnicy (gospodarze, prezenterzy, uczestnicy i administratorzy) potrzebują także Adobe® Flash® Player 11.3. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.
 • W celu przetestowania sprawnej możliwości użytkowania programu zalecamy wcześniejsze sprawdzenie linka wysłanego w zaproszeniu do konkretnego webinarium.

 

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca powinien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, ustosunkuje się do niej w formie pisemnej.
 3. Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail szkolenia@sandiet.pl (szkolenia) lub webinaria@sandiet.pl (webinaria). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Reklamacje związane ze zbyt późnym zapisem na webinaria, wynikające z inicjatywy Klienta (krótszym niż 24 h przed organizacją poszczególnego webinarium) rozpatrywane będą negatywnie. Zapisów po ustalonym terminie Klient dokonuje na własną odpowiedzialność.
 5. Zwrotowi nie podlega dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia strat na rzecz Klienta.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona w postaci wydrukowania, zapisania na nośniku cyfrowym lub pobrania.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.
Menu